• Regulamin Nauczania Zdalnego

    w Technikum nr 7

     

     

    Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

     

     

    1. Uwagi wstępne

    1. W trakcie nauczania zdalnego obowiązują przepisy Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowych Systemów Oceniania.

    2. Ze względu na szczególne warunki funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID – 19 niniejszy aneks stanowi uzupełnienie prawa szkolnego i obowiązuje do odwołania w roku szkolnym 2020/2021.

     

     

    1. Zasady pracy

    1. W nauczaniu zdalnym uczeń realizuje obowiązek szkolny w miejscu zamieszkania pod opieką rodziców / opiekunów prawnych.

    2. Rodzice / opiekunowie prawni zapewniają dziecku niezbędny sprzęt do nauki zdalnej, min. komputer, mikrofon, kamerę, głośnik / słuchawki, dostęp do Internetu.

    3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice / opiekunowie prawni powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.

    4. W okresie nauczania zdalnego uczeń może korzystać z komputera wypożyczonego przez szkołę. O potrzebie wypożyczenia sprzętu rodzic / opiekun prawny informuje wychowawcę klasy.

    5. Głównym narzędziem do prowadzenia lekcji w systemie zdalnym jest platforma ZOOM, Discord, Skype, MS Teams, E - podręczniki  oraz e – dziennik Librus. Nauczyciel może wskazać do pracy i komunikacji dodatkowe narzędzia i platformy komunikacyjne.

    6. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania, monitorują frekwencję i postępy w nauce, pozostają w kontakcie z nauczycielami i wychowawcą klasy. Zapewniają uczniom odpowiednie, bezpieczne warunki pracy.

    7. W przypadku powtarzającego się braku kontaktu z uczniem w ramach aktywności na danym przedmiocie nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę, który w miarę możliwości ustala przyczynę i powiadamia pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły.

     

    1. Prawa i obowiązki ucznia

    1. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym w poszanowaniu wszystkich obowiązujących w szkole aktów prawnych.

    2. W okresie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania danej klasy.

    3. Uczniowie mają obowiązek codziennie zalogować się do dziennika elektronicznego i odczytać wiadomości, ogłoszenia oraz terminarz zadań domowych. Zwalnia ich z tego usprawiedliwiona nieobecność w danym dniu.

    4. W trakcie zajęć prowadzonych przez nauczyciela on-line uczeń ma obowiązek punktualnego logowania się na wyznaczone platformy i aktywnego udziału w całej lekcji. Na prośbę nauczyciela włącza kamerę lub mikrofon.

    5. Uczniowie nie mogą rejestrować wypowiedzi, wizerunku i wytworów nauczycieli i innych uczniów bez ich zgody.

    6. Uczeń w okresie nauczania zdalnego ma prawo do skorzystania z pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.

     

    1. Ocenianie i kontrola postępów

    1. Zadania zlecone przez nauczyciela są obowiązkowe, o ile nie określono inaczej.  Nauczyciel decyduje, czyje prace sprawdzi. Uczeń, który nie wywiąże się z obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną.

    2. Zadania zlecone należy przesłać w ustalonym przez nauczyciela terminie i na wskazane przez niego miejsce w sieci. Brak zadania skutkuje oceną niedostateczną.

    3. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń osobiście lub za pośrednictwem innych osób zawiadamia nauczyciela o braku możliwości terminowego wykonania zadania. W takich okolicznościach nauczyciel ustali nowy termin i zasady zaliczenia zadania.

    4. Podczas kartkówek, sprawdzianów i zadań zleconych uczeń pracuje samodzielnie. Praca niesamodzielna lub odesłana po terminie skutkuje oceną niedostateczną.

    5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w czasie nauczania zdalnego określone są w PSO, a ponadto dostosowane do  warunków pracy zdalnej.

    6. Zadania domowe i zadania wykonywane podczas lekcji uczniowie przesyłają w formie elektronicznego zapisu, pod którym rozumie się: dokument tekstowy, skan, nagranie dźwiękowe lub filmowe, zdjęcie, prezentację, test internetowy, quiz internetowy, internetowy arkusz zadań i inne. Nauczyciel może wskazać format pliku i określić jego wielkość.

    7. W okresie nauki zdalnej na ocenę zachowania maja wpływ obowiązkowość, frekwencja, wywiązywanie się z wyznaczonych zadań, systematyczność, przestrzeganie zasad dobrego wychowania i netykiety.

    8. W ocenianiu nauczyciele uwzględniają:

    a) możliwości psychofizyczne uczniów,

    b) ich sytuację rodzinną,

    c) specyfikę pracy za pośrednictwem komputera i wynikające z tego ograniczenia,

    d) dodatkowy czas jakiego wymaga przygotowanie pracy w formie elektronicznej.

     

    1. Frekwencja

    1. W okresie nauczania zdalnego sprawdzana jest obecność uczniów.

    a) Na lekcji on-line nauczyciel sprawdza obecność poprzez odczytanie listy uczniów.

    b) Jeżeli zajęcia polegają na samodzielnej pracy lub pracy w grupach, obecność potwierdza odesłanie zadania w czasie nie przekraczającym końca lekcji, o ile nauczyciel nie zarządzi inaczej.

    c) na polecenie nauczyciela uczeń włącza/ wyłącza kamerę lub mikrofon. W przypadku braku reakcji nauczyciel ma prawo wpisać nieobecność na lekcji.

    2. Nieobecność na zajęciach prowadzonych w okresie nauczania zdalnego należy usprawiedliwić zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie szkoły.

     

     

    Aneks zatwierdzony podczas Rady Pedagogicznej 28 stycznia 2021r.