•  

    DNI OTWARTE

    11.03.2021. (CZWARTEK) godz. 17:00  

    15.04.2021. (CZWARTEK) godz. 17:00    

     

     

    Dokonujemy naborów do klas w zawodach:

     

    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

    Energia odnawialna to nie tylko ładne hasło, to potrzeba dla nowych pokoleń i aktualne wyzwanie XXI wieku.
    Na kierunku tym wszechstronnie przygotowujemy młodzież do budowy, montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie pozyskiwania energii: słonecznej (fotowoltaika), wiatrowej (turbiny wiatrowe), wodnej (hydroelektrownie), geotermalnej (podziemne źródła gorącej wody), z biomasy (źródła rolnicze), z ruchu fal morskich i przypływów. OZE (odnawialne źródła energii) i energetyka hybrydowa to branża rozwijająca się na całym świecie z nieograniczonymi możliwościami zatrudnienia.

     

     

     

    Technik elektroenergetyk transportu szynowego

    Budowa i eksploatacja elektrycznego taboru szynowego (elektrowozów), EZT (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) i wszelkich innych elektrycznych pojazdów w transporcie szynowym. Absolwent tego kierunku może zostać maszynistą u przewoźników transportu szynowego, pracownikiem w zakładach produkujących tabor szynowy, pracownikiem zakładów naprawczych i eksploatacyjnych. Zawód ten daje również perspektywę uzyskania licencji maszynisty w europejskich korytarzach transportowych i pracy w krajach UE na lokomotywach wielo-systemowych.

     

     

     

    Technik transportu kolejowego

    Transport kolejowy to przyszłość w europejskim transporcie towarowym i pasażerskim. W tym zawodzie absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z organizacją ruchu kolejowego, budową i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym, pracą stacji kolejowych, terminali towarowych i dworców pasażerskich. W tym zawodzie absolwent uzyskuje kwalifikacje bardzo poszukiwane przez wszystkich przewoźników kolejowych w komunikacji miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej.

     

     

     

    Technik elektryk


    Urządzenia i systemy elektryczne, elektro-mobilność, UTO (Urządzenia Transportu Osobistego) – to wszystko oparte jest na wykorzystaniu energii elektrycznej. W tym zawodzie absolwent przygotowany jest do budowy/eksploatacji urządzeń elektrycznych, do projektowania i eksploatacji systemów elektrycznych z implementacją informatyki i automatyki cyfrowej. Możliwości przyszłego zatrudnienia są wprost nieograniczone, bowiem energia elektryczna jest podstawą działalności każdej dziedziny eksploatacji, produkcji i usług.

     

     

     

    Technik mechatronik


    W tym zawodzie jest fantastyczne połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki. Tu w jednym miejscu spotykają się najnowocześniejsze dziedziny przemysłu 4.0, w którym robotyzacja i automatyzacja stanowi wyzwanie dla dotychczasowego zapotrzebowania na pracę fizyczną. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do budowy i eksploatacji systemów automatyki przemysłowej, robotyki, inteligentnych systemów usługowych i produkcyjnych. Technik mechatronik to zawód, który idealnie odpowiada na wyzwania rozwoju w XXI wieku.

     

     

     

    Technik spedytor

    Główną domeną tego zawodu jest organizacja transportu wraz z usługami towarzyszącymi. W zawodzie tym kształtujemy kompetencje obsługi programów informatycznych używanych w obsłudze transportu (typu TMS – transport management systems), obsługi narzędzi telematycznych, umiejętności komunikacji społecznej i zawodowej w najważniejszych językach obcych (angielski, niemiecki). Przyszła praca to głównie praca w biurze, często w środowisku międzynarodowym z licznymi kontaktami z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

     

     

     

    Technik logistyk

    Logistyka to jedna z podstawowych aktywności nowoczesnej gospodarki. W tym kierunku kształtujemy umiejętności planowania, realizacji i nadzoru nad procesami logistycznymi. Zawód ten obejmuje nie tylko aktywności w szerokorozumianym transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym), usługach magazynowych (logistyka magazynowa), produkcji przemysłowej (logistyka produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji), obsłudze i serwisu klienta (logistyka marketingu), gospodarowania odpadami (logistyka zwrotna), ale również takie aktywności jak logistyka w sferze zasobów pracy kwalifikowanej. Jest to więc obszerna sfera organizacji łańcuchów dostaw, łańcuchów usług,  a miejsca pracy dotyczą każdej dziedziny gospodarki.