• Załącznik nr 1

    PROCEDURA w Technikum nr 7

    w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły

    w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

    w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia funkcjonowania szkoły

    Na podstawie:

    ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    oraz

    ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

     

    1. Organizacja nauczania na odległość tzw. e-learningu i sposób komunikacji
    1. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
    2. Lekcje teoretyczne odbywają się w trybie zdalnym, natomiast zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym.
    3. Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania na odległość przekazuje uczniom i/lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
    4. Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor i/lub wicedyrektorzy.
    5. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez e-dziennik Librus Synergia.
    6. Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez e‑dziennik Librus Synergia, służbową pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
    7. W okresie nauczania na odległość zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wyborem nauczyciela.

     

    1. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
    1. Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.
    2. Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków.
    3. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i/lub rodziców o dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie lekcji on-line.
    4. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

     

    1. Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego
    1. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:
    1. ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców;
    2. świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
    • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
    • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
    • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
    • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
    • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;
    1. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

     

    1. Tygodniowy zakres treści nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
    1. Czas jednostki lekcyjnej dla przedmiotów teoretycznych i praktycznych  wynosi 45 minut.
    2. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na odległość. Na prośbę ucznia, zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą odbywać się w szkole.
    3. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

     

    1. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach.
    1. Zasady monitorowania i oceniania postępów uczniów zostały zawarte w Załączniku nr 2 (Aneks WSO) do Zarządzenia w sprawie organizacji nauczania zdalnego. Załącznik nr 2 obowiązuje od 19 października 2020 r.
    2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie zdalnego nauczania jest dostępny na stronie internetowej szkoły (www.swysocki.edu.pl) w zakładce „ZDALNE NAUCZANIE”.
    3. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce i otrzymanych ocenach.
    4. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy.
    5. Wychowawca ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez e-dziennik Librus Synergia , a w przypadku utrudnionego kontaktu również mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.

     

    1. Sposób dokumentowania realizacji zadań
    1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując do tego e-dziennik Librus Synergia.
    2. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
    3. Obecność uczniów jest rejestrowana w dzienniku:
     1. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez ucznia materiałów z danego tematu (przez e-dziennik – w danym dniu),
     2. po sprawdzeniu obecności w przypadku lekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym on-line.
    1. Bibliotekarz i pedagodzy wypełniają swoje dzienniki Librus Synergia.

     

    1. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć
    1. W okresie prowadzenia kształcenia na odległość zajęcia prowadzone są zgodnie z wyborem nauczyciela:
    • www.epodreczniki.pl
    • wsipnet.pl
    • Office 365
    • Librus Synergia
    • Eduelo
    • Khan Academy
    • z wykorzystaniem Dysku Google
    • poprzez Google Classroom
    • poprzez Google Hangouts
    • z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów
    • z wykorzystaniem innych narzędzi.
    1. Materiały wykorzystywane podczas nauczania na odległość:
    • materiały przygotowane bądź wskazane przez nauczyciela
    • materiały rekomendowane przez MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna)
    • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

     

    1. Konsultacje dla uczniów i rodziców
    1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:
     1. e-dziennik
     2. komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
    1. Uczeń lub rodzic może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem – dane kontaktowe na stronie szkoły.
    2. Obowiązuje harmonogram konsultacji zamieszczony na stronie szkoły.
    3. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

     

    1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się:
    1. z teoretycznych przedmiotów zawodowych w trybie zdalnym
    2. z zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym.

     

    We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

     

    Dyrektor szkoły