• PROCEDURA w Technikum nr 7

     

    w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły

    w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

    w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia funkcjonowania szkoły

     

    Na podstawie prawa oświatowego, a w szczególności

     

    ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 
    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    z późniejszymi zmianami,

     

    w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie

    wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

     

     

    I. Organizacja nauczania na odległość tzw. e-learningu i sposób komunikacji.

    1. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
    2. Lekcje teoretyczne odbywają się w trybie zdalnym, natomiast zajęcia praktyczne w miarę możliwości w trybie stacjonarnym.
    3. W szczególnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem organizacja pracy może odbywać się również w wariancie mieszanym tzw. hybrydowym.
    4. Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania na odległość przekazuje uczniom/lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
    5. Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor i/lub wicedyrektorzy.
    6. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez e-dziennik Librus Synergia.
    7. Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez e‑dziennik Librus Synergia, służbową pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
    8. W okresie nauczania na odległość zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wyborem nauczyciela.

     

    II. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

    1. W nauczaniu zdalnym uczeń realizuje obowiązek szkolny w miejscu zamieszkania pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni zapewniają uczniowi niezbędny sprzęt do nauki zdalnej, min. komputer, mikrofon, kamerę, głośnik/słuchawki, dostęp do Internetu.
    3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/opiekunowie prawni powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
    4. W okresie nauczania zdalnego uczeń może korzystać z komputera wypożyczonego przez szkołę. O potrzebie wypożyczenia sprzętu rodzic/opiekun prawny informuje wychowawcę klasy.
    5. Głównym narzędziem do prowadzenia lekcji w systemie zdalnym jest platforma Microsoft Teams, ZOOM, Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz e – dziennik Librus Synergia. Nauczyciel może wskazać do pracy i komunikacji dodatkowe narzędzia i platformy komunikacyjne.
    6. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania, monitorują frekwencję i postępy w nauce, pozostają w kontakcie z nauczycielami i wychowawcą klasy. Zapewniają uczniom odpowiednie, bezpieczne warunki pracy.
    7. Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.
    8. Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków.
    9. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie lekcji on-line.
    10. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

     

    III. Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego.

    1. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:

    a) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców;

    b) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

    • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
    • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
    • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
    • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
    • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;

    c) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

     

    IV. Tygodniowy zakres treści nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

    1. Czas jednostki lekcyjnej dla przedmiotów teoretycznych i praktycznych  wynosi 45 minut.
    2. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na odległość. Na prośbę ucznia, zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą odbywać się w szkole.
    3. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

     

    V. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach.

    1. Zadania zlecone przez nauczyciela są obowiązkowe, o ile nie określono inaczej. Nauczyciel decyduje, czyje prace sprawdzi. Uczeń, który nie wywiąże się z obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną.
    2. Wykonane zadania  należy przesłać w ustalonym przez nauczyciela terminie i na wskazane przez niego miejsce w sieci. Brak zadania skutkuje oceną niedostateczną.
    3. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń osobiście lub za pośrednictwem innych osób zawiadamia nauczyciela o braku możliwości terminowego wykonania zadania. W takich okolicznościach nauczyciel ustali nowy termin i zasady zaliczenia zadania.
    4. Podczas kartkówek, sprawdzianów i zadań zleconych uczeń pracuje samodzielnie. Praca niesamodzielna lub odesłana po terminie skutkuje oceną niedostateczną.
    5. Zadania domowe i zadania wykonywane podczas lekcji uczniowie przesyłają w formie elektronicznego zapisu, pod którym rozumie się: dokument tekstowy, skan, nagranie dźwiękowe lub filmowe, zdjęcie, prezentację, test internetowy, quiz internetowy, internetowy arkusz zadań i inne. Nauczyciel może wskazać format pliku i określić jego wielkość.
    6. W okresie nauki zdalnej na ocenę zachowania mają wpływ obowiązkowość, frekwencja, wywiązywanie się z wyznaczonych zadań, systematyczność, przestrzeganie zasad dobrego wychowania i netykiety.
    7. W ocenianiu nauczyciele uwzględniają:

    a) możliwości psychofizyczne uczniów,

    b) ich sytuację rodzinną,

    c) specyfikę pracy za pośrednictwem komputera i wynikające z tego ograniczenia,

    d) dodatkowy czas jakiego wymaga przygotowanie pracy w formie elektronicznej.

    1. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy.

     

     

    VI. Sposób dokumentowania realizacji zadań.

    1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując do tego e-dziennik Librus Synergia.
    2. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
    3. Obecność uczniów jest rejestrowana w dzienniku.
    4. Na polecenie nauczyciela uczeń włącza/ wyłącza kamerę lub mikrofon. W przypadku braku reakcji nauczyciel ma prawo wpisać nieobecność na lekcji.
    5. Nieobecność na zajęciach prowadzonych w okresie nauczania zdalnego należy usprawiedliwić zgodnie z zasadami ujętymi w statucie Szkoły.
    6. Bibliotekarz i pedagodzy wypełniają swoje e-dzienniki Librus Synergia.

     

    VII. Konsultacje dla uczniów i rodziców.

    1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:

    a) e-dziennik

    b) komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć

    1. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

     

    VIII. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

    1. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywają się w oparciu o statut Szkoły w sposób stacjonarny z zapewnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa rekomendowanych przez służby epidemiologiczne.
    2. Sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny następuje w oparciu o statut Szkoły.

     

    We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

     

    Dyrektor Szkoły

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie