• Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie

     

    Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie.

    • Data publikacji strony internetowej: 2011-07-28
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-07-28

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Lizończyk, zskol@edu.um.warszawa.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 822 32 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     

    Dostępność architektoniczna

    Sposób dojazdu

    Dojście piesze od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przejścia dla pieszych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwickiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. słupki, kosze na śmieci.

    Najbliższe przystanki tramwajowe:

    • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 kierunek: Centrum
    • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 04 kierunek: P+R Al. Krakowska

     

    Najbliższe przystanki autobusowe:

    • Szczęśliwicka 01 kierunek: Cynamonowa
    • Szczęśliwicka 02 kierunek: Młynów
    • Szczęśliwicka 03 kierunek: Szczęśliwice
    • Szczęśliwicka 04 kierunek: Metro Młociny

     

    Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Szczęśliwickiej.

    Brak w okolicy postoju taksówek.

    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

     

    Wejście do budynku oraz strefa pracowników i uczniów

    Wejścia do budynku: jedno wejście od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wejście dla osób poruszających na wózku od strony ul. Szczęśliwickiej, poprzedzone pochylnią (od parkingu wewnętrznego szkoły).
    Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm.
    Pokonanie różnicy poziomów pomiędzy piętrami budynku szkoły odbywa się jedynie poprzez schody.

    Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Ewakuacyjne klatki schodowe oddzielone z kontrolą dostępu.

    W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Krawędzie schodów prowadzących do wejścia od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Pochylnia znajduje się od strony ul. Szczęśliwickiej. Wejście dla osób poruszających się na wózku od ul. Szczęśliwickiej.

    Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

    W budynku znajduje się jedna sala konferencyjna.

    Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie